Bureau Van Dijk

Carolien van Dijk

Organisatietalent, personal/management assistent, directiesecretaresse

Ontzorgt, regelt en begeleidt.

Projecten & evenementen en secretariële ondersteuning.

Oplossingsgericht, prioriteiten stellend, enthousiasmerend, coachend.

" Een uitermate enthousiaste en goedlachse regelneef die je om een boodschap kunt sturen "

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) wordt verstaan onder:

Artikel 2. Toepasselijkheid

Artikel 3. Overeenkomst

Artikel 4. Werkwijze/uitvoering van de Opdracht

Artikel 5. Honorarium

Het aangeboden en overeengekomen honorarium is in Euro en exclusief BTW. Alle door Bureau Van Dijk gemaakte kosten anders dan weergegeven in de Opdrachtbevestiging of Overeenkomst zijn voor rekening van Opdrachtgever. Indien na datum van totstandkoming overeenkomst één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan van meer dan 5%, dan is de opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. Daartoe dient de opdrachtnemer desgewenst deze prijsstelling aannemelijk maken. Het aanpassen van de uurtarieven, na 31 december van het lopende jaar, geschiedt op basis van de CAO lonen per uur inclusief bijzondere beloning sector particuliere bedrijven.

Artikel 6. Betaling

Artikel 7. Klachten

Artikel 8. Aansprakelijkheid

Artikel 9. Ontbinding

Artikel 10. Opschorting

Artikel 11. Zorgvuldigheid

Bureau Van Dijk zal ten aanzien van de informatie, die haar ter kennis komt gedurende de Opdracht, de grootst mogelijke zorgvuldigheid en discretie betrachten.

rtikel 12. Intellectuele eigendomsrechten

Artikel 13. Overmacht

Artikel 14. Conversie

Indien een bepaling van deze Voorwaarden niet rechtsgeldig zou blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverkort in stand. In plaats van de eventuele ongeldige bepaling treden alsdan bepalingen in de plaats waarvan gelet op de bedoeling van partijen de strekking zoveel mogelijk overeenkomt met de ongeldige bepaling.

Artikel 15. Toepasselijk recht en geschillen

Drachten, oktober 2013 De Algemene Voorwaarden Bureau Van Dijk zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Leeuwarden onder nummer 58661263.